Provozní řád Sport areálu  České Petrovice   

                                  Obsah:

 • I. Všeobecné podmínky 
 • II. Provoz vleků
 • III. Provoz sjezdových tratí 
 1. Všeobecné podmínky

Vstup do Sport areálu (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání Sport areálu České Petrovice ) je na vlastní riziko návštěvníka

Sport areál České Petrovice neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků skiareálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu areálu.

Dodržování provozního řádu ve Sport areálu České Petrovice mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je každý pracovník, který je oblečený do jednotného zimního obleku společnosti nebo pracovník, který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti Sport areálu České Petrovice.

 1. Provoz vleků

Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené smluvní podmínky, dané provozním řádem. 

Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Přepravovaná osoba bere na vědomí, že může dojít k znečistění oděvu při přepravě na lyžařském vleku a nebude požadovat náhradu škody.

Vleky jsou určeny pro přepravu jedné osoby na unašeči, v případě, že rodič vyžaduje přepravu spolu s dítětem na jednou unašeči, jede výhradně na vlastní nebezpečí

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat 
 • před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje 
 • prostou průchodu turniketem je monitorován z důvodu evidence
 • dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a pokynů na dopravních zařízeních, zejména dále uvedené pokyny pro lyžaře:

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních areálu 
 • jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení 
 • jakékoli jízdné platí vždy jen do konce příslušné zimní sezóny
 • čipová karta (nosič jízdného) je po zakoupení vaším majetkem 
 • čipovou kartu ( nosič jízdného) můžete  vrátit do konce příslušné sezóny

 V případě nepříznivého počasí, technické poruchy, výpadku el. proudu, silného větru, špatných sněhových podmínek je nutné provoz přerušit.

Z důvodu přerušení provozu či předčasného odjezdu návštěvníka nevzniká nárok na vrácení jízdného. Jízdné za „ nevyjeté body“ se nevrací.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit kredit jízdenky bez náhrady  zejména v případech:

 • jízdenka je úmyslně poškozena 
 • jízdenka je použita neoprávněnou osobou 
 • jízdenka je jiným způsobem neplatná. 
 • v případě hrubého porušení provozního řádu na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratích 

Na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Provoz  Sport areálu České Petrovice pro veřejnost je :

 • uveden na objektu nástupní poklady  a na internetových stránkách www. ceskepetrovice.com
 • případné změny jsou vyvěšeny na informační ceduli  u provozního objektu a na internetových stránkách www.ceskepetrovice.com

Návštěvníci musí respektovat provozní pokyny vleků, které jsou volně k dispozici u nástupiště.. Při jeho nedodržování bude proti takové osobě postupováno podle českých právních norem.

Přeprava dětí do 6 let v doprovodu osoby starší 12 let. 

 

III. Provoz na sjezdovkách.

 • Sjezdovky jsou v provozu v době provozu Sport areálu České Petrovice. Aktuální stav informující o provozu sjezdovek a vleků je na internetových stránkách www.ceskepetrovice.com
 • Mapa sjezdovek je vyznačena  na ceduli při vstupu do areálu a na internetových stránkách www.ceskepetrovice.com

Na upravené sjezdovce se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků. Dojde-li k úrazu, ohlásí tuto událost neodkladně obsluze vleku

Pěším turistům, sáňkařům a bobistům je pohyb po sjezdovce zakázán jak za provozu tak v době mimo provozu. Zákaz nechávat volně pobíhat psy.

Přísný zákaz lyžování v lese a podjíždění pod  pracovním lanem  vleku.

Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdovce může být důvodem k vyloučení z provozu.

 • každý návštěvník je povinen dodržovat „ Desatero pravidel chování na sjezdovce“ vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti 
 • předjíždění na sjezdovce je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící 
 • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích  
 • bez souhlasu vedení firmy  je zakázáno stavět na sjezdovce jakékoliv překážky nebo sněhové tvary (např. slalomy, sněhové můstky apod.) 
 • každý účastník provozu na sjezdovce a dopravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz 
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovatelům sportovního areálu i třetím osobám takto způsobí. 

Úprava sjezdovky se provádí převážně po skončení provozu dopravních zařízení. Z toho důvodu je sjezdovka po skončení provozu uzavřena a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovku po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovky, při které hrozí nebezpečí úrazu.

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu areálu:

 • k úpravě sjezdovky sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem. 
 • k zasněžování sjezdovky technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdovce přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom další lyžaře. Je nepřípustné manipulovat se sněhovými děly. 

Vedení areálu si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na sjezdovce. Návštěvníci budou o této situaci informováni u pokladny pro vleky. Budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovkou nebo její částí, která k tomu bude využita. Určená sjezdovka nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně uzavřena a označena.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to,že:

 • pro výuku zvolí sjezdovku s přiměřeným stupněm obtížnosti 
 • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdovce(např. nepoužívat jízdu v dlouhých zástupech – hadech 
 • mateřská lyžařská škola SKI Baier má právo  použít přednostního nástupu na vlek

Platnost od 1.12. 2022, 

  Mgr. Miroslav Baier

Provozovatel areálu