Sportareál České Petrovice
Mgr. Miroslav Baier
České Petrovice 58
564 01 Žamberk
IČ: 60142871
DIČ: CZ6504131315

pro prodej skipasů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ceskepetrovice.com/shop/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Sportareál České Petrovice – Miroslav Baier se sídlem České Petrovice 58, 564 01 Žamberk (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy dle ustanovení §1746 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Objednatel nebo Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele.

Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ceskepetrovice.com/eshop (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Zakoupením předmětu plnění Objednatel vyslovuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami, zavazuje se dodržovat a respektovat vždy aktuálně platné Smluvní přepravní a obchodní podmínky Sportareálu České Petrovice provozovaný Poskytovatelem (dále jen „Sportareál“).

5. Předmětem plnění Smlouvy jsou různé druhy skipasů s platností v rámci Sportareálu, které Poskytovatel nabízí ke koupi Zákazníkovi ve Webovém rozhraní obchodu. Poskytovatel se prodejem příslušného skipasu zavazuje poskytnout Objednateli službu v rozsahu daném časovou platností zakoupeného skipasu (např. 1 den) a Objednatel se zavazuje na základě této Smlouvy zaplatit za předmět plnění Smlouvy (tj. příslušným skipasem) cenu určenou dle platného ceníku.

6. Skipas je platný pouze v termínu, který si sám Objednatel v objednávce zvolil. Skipas nelze využít v jiném termínu, než pro který byla Zákazníkem zakoupena. Nevyužitím skipasu v zakoupeném termínu, skipas„propadá“ bez nároku na vrácení kupní ceny. Při zakoupení vícedenního skipasi platí, že se vždy jedná o po sobě jdoucí dny.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Objednatel provádět objednávání z nabídky různých druhů skipasů Poskytovatele (dále jen „Uživatelský účet“).

2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání předmětu plnění Smlouvy je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny Poskytovatelem požadované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání předmětu plnění Smlouvy jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3. Z důvodu ochrany Objednatele se nedoporučuje umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Veškerá nabídka skipasů umístěná na Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel nemá povinnost uzavřít Smlouvu na prodej konkrétního skipasu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených skipasech Poskytovatele (např. datum platnosti skipasu, rovněž pak uvedení cen jednotlivých druhů skipasů rozdělených i podle věku Zákazníka. Ceny skipasů jsou uvedeny včetně DPH. Ceny skipasů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Pro nákup příslušného skipasu musí Objednatel vyplnit objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• Objednávaném skipasu (objednávaný skipas „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
• jméno, příjmení;
• adresa;
• e-mail; (dále jen „Objednávka“)

4. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Obdržení Objednávky Poskytovatel neprodleně potvrdí Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa objednatele“).

5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty objednatele.

6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (tj. náklady na internetové připojení si hradí Objednatel sám.

7. Zakoupený druh skipasu bude poskytnut („nahrán“) Poskytovatelem na čipovou kartu, kterou obdrží v pokladně Sportareálu, po předložení platné a zaplacené kopii objednávky, případně sdělení čísla objednávky. Po aktivaci skipasu již není možné od Smlouvy odstoupit.

8. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily tyto Obchodní podmínky, zejména kdy opakovaně od Smlouvy bezdůvodně odstoupily nebo v případě, že je v Ceníku u zakoupeného skipasu uvedená chybná cena.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu za objednaný předmět plnění Smlouvy a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění Smlouvy dle Smlouvy uhradí Objednatel Poskytovateli prostřednictvím platební brány, na kterou je po potvrzení Objednávky Zákazník přesměrován.

2. V případě, že cena za konkrétní skipas je vázaná na splnění určitých podmínek (např. věk Zákazníka – dítě), je osoba, která tento skipas bude následně využívat, povinna prokázat splnění uvedených podmínek na výzvu pověřené osoby Poskytovatele.

3. Závazek Objednatele uhradit cenu za předmět plnění Smlouvy je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4. Po úspěšném odeslání Objednávky je Objednateli od Poskytovatele odeslán e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, který slouží jako potvrzení o zaplacení. Realizace platby v platebním systému je potvrzena a osvědčena tímto potvrzujícím e-mailem odeslaném Objednateli. Došlo-li při procesu úhrady ceny za předmět plnění Smlouvy prostřednictvím systému k odepsání částky představující cenu skipasu z příslušného bankovního účtu Objednatele, aniž byl vygenerován potvrzující e-mail či došlo-li k dlouhodobé technické chybě, kdy jejím důsledkem je, že částka přestavující cenu za předmět plnění Smlouvy byla z účtu Objednatele odepsána, aniž by byla tato cena připsána na účet Poskytovatele, je Objednatel oprávněn uplatnit tuto reklamaci výlučně u banky, u níž je veden účet Zákazníka, ke kterému je vystavena platební karta, prostřednictvím níž byla neúspěšná transakce uskutečněna. Na reklamace tohoto typu uplatněné u Poskytovatele, nebude Poskytovatel brát zřetel.

5. Poskytovatel požaduje uhrazení celé ceny za předmět plnění Smlouvy ještě před poskytnutím (přihráním) skipasu na danou čipovou kartu. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu.

6. Při Objednávce skipasů nelze uplatnit žádné jiné slevy, než Poskytovatel nabízí prostřednictvím Webového rozhraní obchodu.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb za předmět plnění Smlouvy daňový doklad (fakturu). Daňový doklad vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny předmětu plnění Smlouvy a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel bere na vědomí, že nemá právo od Smlouvy odstoupit, a to v souladu se zněním § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 v platném znění (Občanský zákoník), které uvádí, že: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu“. Tím však není dotčena možnost Zákazníka odstoupit od Smlouvy uvedená v odst. 2 tohoto článku.

2. Poskytovatel souhlasí, aby Zákazník mohl odstoupit od Smlouvy v případě nemoci či zranění Zákazníka, ovšem za podmínky, že skipas nebyl aktivován průchodem v turniketu.

6. PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

2. Poskytovatel odpovídá Objednateli, že předmět plnění dle Smlouvy okamžikem jeho „nahraní“ na čipovou kartu, odpovídá Objednávce provedené Objednatelem.

3. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele prostřednictvím emailu: [info@ceskepetrovice.com]

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovateli byla doručena od Objednatele reklamace na e-mailovou adresu Poskytovatele [info@ceskepetrovice.com]. Zejména Poskytovatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel předmět plnění Smlouvy převzal, popř. mu byl „přihrán“ na čipovou kartu:

a) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu plnění Smlouvy,

b) slouží k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se předmět plnění Smlouvy tohoto druhu obvykle používá,

c) je v odpovídajícím množství a ceně,

d) předmět plnění Smlouvy vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností Poskytovatele za vady může upravit Reklamační řád Poskytovatele.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel je oprávněn k prodeji předmětu plnění Smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul, věk, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, objednaný předmět plnění Smlouvy, číslo Objednávky, datum Objednávky, číslo účtu, potvrzení Objednávky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení Uživatelského účtu a za účelem nabízení obchodu a služeb. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli.

4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci svého Uživatelského účtu, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě akreditovaných doručovacích společností (např. Česká pošta s.p.), nebudou osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely lze odvolat kontaktováním Poskytovatele na emailové adrese: info@ceskepetrovice.com

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

4. Kontaktní údaje Poskytovatele:

Sportareál České Petrovice
Mgr. Miroslav Baier
České Petrovice 58
564 01 Žamberk
info@ceskepetrovice.com

V Českých Petrovicích dne 20.1.2020
Miroslav Baier – Provozovatel